Project Description

תקנות מס שבח 2014

פטור מס שבח אחת לארבע שנים:

עד ל 31 לדצמבר 2013 מוכרים היו זכאים לפטור ממס שבח לדירה אחת לארבע שנים, ללא חשיבות למספר הדירות אשר בבעלות כל עוד מוכרים דירה אחת בכל ארבע שנים.

החל מ 1.1.2014 חוק זה התבטל ובמקומו נכנס לתוקף חוק 48 ב 2 אשר מחשב את המס הלינארי בכל מכירה ומכירה כמופיע כאן:

פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה – עד 31.12.13 מוכר המחזיק בבעלות של דירת מגורים יחידה ושלא החזיק בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת בארבעה השנים האחרונות יהיה זכאי המוכר לפטור במכירה.

יש לציין שתקופת ההמתנה לפתור נוסף הינו 18 חודשים.

החל מה 1.1.2014 יהיה על המוכר להמתין 18 חודש עד אשר יהיה זכאי למכור את דירתו בפטור ממס שבח.

יש לציין הקלה שקיימת בסעיף זה – אדם שמחזיק בפחות משליש בעלות בנכס נוסף עדיין יכול להנות ממכירה בפטור.

פטור ממס שבח – דירה מירושה 

התנאים הם : המוכר הוא בן זוג , צאצא ( כולל נכד )  או בן זוג של המוריש ולפני פטירתו היה המוריש בעלים של לא יותר מדירת מגורים אחת : אילו המוריש היה בחיים והיה בעלים של דירת מגורים היה פטור ממס שבח במכירה.

פטור חד פעמי ממס שבח במכירת שתי דירות

מוכר דירה שהוא תושב ישראל יהיה זכאי למכור בפטור שתי דירות יחדיו וזאת לצורך רכישת דירה אחת חלופית במקומן אבל כאשר שוויה של הדירה האחת הוא 3/4 משווי שתי הדירות הנמכרות .פטור זה ינתן רק כאשר מוכר זה עמד בכל התנאים בחוק .החל מ 1/1/14 ניתן למכור בהתאם לסעיף זה רק במקרה ובמועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלות המוכר דירת מגורים נוספת אחת בלבד.

פטור ממס שבח במכירה ללא תמורה – סעיף זה מדבר על מכירת דירה ללא תמורה במצב זה המוכר יהיה פטור מתשלום מס שבח והקונה מצידו ישלם רק שליש ממס הרכישה בעסקה .

בתיקון לחוק מיום ה 1.8.213 העברה בין אחים ללא תמורה תיעשה רק כשהנכס המועבר מהאח אחד למשנהו התקבל ללא תמורה או בירושה מהוריהם של האחים על ידי אחד האחים קודם להעברה.

חשוב לציין : מידע זה הינו המלצה בלבד ואינו מחליף יעוץ מאנשי מקצוע כגון רואה חשבון , עורך דין וכדומה..

רצויי להתייעץ לפני ביצוע עסקה עם הגורמים המתאימים. ט.ל.ח